ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ (www.cornelpolymer.com) ดำเนินการโดยบริษัท คอร์เนลโพลิเมอร์ จำกัด (“เรา”) การที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

 

1. สิทธิของเรา

1.1 เราเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ และชื่อทางการค้า ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และไม่อนุญาตให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

1.2 เราเป็นเจ้าของและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ คุณตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด และ/หรือ ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเรา

1.3 คุณตกลงจะไม่ ดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ทำให้เสียหายซึ่งลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

1.4 ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ อาจไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง โดยเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ เรามีสิทธิที่จะปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้โดยเป็นดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

1.5 คุณตกลงที่จะไม่รบกวนการทำงานของเว็บไซต์ รวมถึงจะไม่กระทำการใด ๆที่ขัดกับนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ไม่กระทำสิ่งที่ผิดต่อกฎหมาย เราสงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่ เรามีอยู่ตามกฎหมาย

 

2. ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์

คุณรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานในเว็บไซต์นี้ รวมถึงไม่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด ๆ และคุณตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่เราและ/หรือบุคคลอื่นในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อนี้

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล

เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ในการบริการของเราหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามที่กำหนดในข้อนี้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณหรือเมื่อเราสามารถทำได้ตามกฎหมายเท่านั้น

 

4. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า การที่คุณใช้บริการทางเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง

 

5. ข้อสงวนสิทธิ

คุณตกลงรับความเสี่ยงภัยในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์ และคุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดใด ๆ ในความขัดข้องของเว็บไซต์ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจของเรา

 

6. การละเว้นการใช้สิทธิ

การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือ การผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของ เรา ไม่ถือว่า เรา สละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้น ๆ เรายังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

 

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์เป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย

 

8. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัท คอร์เนลโพลิเมอร์ จำกัด

ที่อยู่ : 548 หมู่ 4 ซอย 9 ถนนแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10280

เบอร์ติดต่อ : 02-323-0812-3

อีเมลล์: personnel@cornelpolymer.com

 

01.06.2565