การใช้สีผง

โดยทั่วไป เราสามารถพ่นหรือเคลือบสีผงได้สามวิธี คือ Fluidized bed, Electrostatic spray-corona charge หรือ Tribo charge แต่วิธีแรกไม่เป็นที่นิยม

ปืนโคโลน่า อิเล็กโตรสแตติค (Electrostatic Corona Gun)

ปืนชนิดนี้ใช้ศักดาไฟฟ้าสูงประมาณ 30-100 KV ที่ปลายของกระบอกปืน โดยจะสร้างประจุไฟฟ้าระหว่างปืนกับสายดิน ผงสีจะถูกลำเลียงส่งผ่านไปยังหัวปืนและถูกชาร์จให้เกิดประจุลบ จากนั้นผงสีที่มีประจุนี้จะถูกพ่นและเกิดเป็นกลุ่มฝุ่นสีก่อนที่จะไปเกาะบนผิวชิ้นงาน อนุภาคผงสีจะเกาะบนผิวชิ้นงานทีละชั้น จนได้ความหนาที่ต้องการ ซึ่งความหนานี้ เราสามารถควบคุมได้ด้วยการวางตำแหน่งของปืนในระหว่างการพ่นสี ปรับระดับของการสร้างประจุ KV หรือปรับความเร็วของผงสีที่ออกจากปืน สิ่งสำคัญที่มีผงต่อประสิทธิภาพในการพ่นสีคือ การมี grounding ที่ดี เราควรทำความสะอาดตะขอแขวนและ conveyor ที่ใช้แขวนชิ้นงานอย่างสม่ำเสมอไม่ให้เกิดการจับเกาะของสีมากไป ผงสีที่พ่นไปแต่ไม่เกาะชิ้นงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ผ่านการ recycle

ปืนไตรโบสแตติค (Tribo Static Gun)

สำหรับปืนพ่นชนิดนี้ สีผงจะถูกขัดสีกับผนังลำกล้องปืนขณะถูกลำเลียงไปยังหัวปืนให้เป็นประจุบวก จากนั้นผงสีที่มีประจุนี้จะถูกพ่นออกและไปยึดเกาะกับผิวชิ้นงาน เนื่องจากปืนชนิดนี้ไม่มี Faraday cage effect หรือ Back ionization จึงสามารถที่จะนำไปพ่นชิ้นงานที่มีความสลับซับซ้อนมากได้ เช่น ขอบล้อรถยนต์ที่ละเอียดและแผงระบายความร้อน (heatsinks) เป็นต้น